header website

Wat kan TeBaGo voor u betekenen?

Wanneer U en TeBaGo na een kennismakingsgesprek met elkaar in zee gaan dan volgt er eerst een uitgebreide intake. Er wordt bepaald wat er nodig is.

Budgetbeheer

Al naar gelang uw behoefte kan TeBaGo samen met u gaan kijken wat voor u het beste kan zijn. Bijvoorbeeld:

 • Een volledig overzicht verkrijgen van uw inkomsten en uitgaven
 • Overgaan tot betaling van de vaste lasten zoals huur / hyphoteek, gas water en licht, premie zorgverzekering.
 • Overgaan tot volledig beheren van uw inkomsten en uitgaven

Dit kan voor een korte of langere periode zijn. Naar gelang wat noodzakelijk is en wat u wilt. Er wordt een Budgetovereenkomst opgemaakt waarin over en weer de verwachtingen/verplichtingen staan die nodig zijn om tot een goede samenwerking te komen. Budgetbeheer is geheel vrijwillig, maar niet vrijblijvend!

Bewindvoering

Er is sprake van Bewindvoering, ook wel Beschermingsbewind genoemd, wanneer een persoon niet in staat is om zijn financiële zaken te behartigen. Men kan tijdelijk of blijvend in omstandigheden verkeren waardoor het niet mogelijk is dit te doen. Dit kunnen omstandigheden zijn ontstaan uit psychische of lichamelijke problematiek.

In dergelijke situaties kan het wenselijk of noodzakelijk zijn dat een kantonrechter het vermogen en inkomen "onder bewind" stelt. De duur van de onderbewindstelling is gelijk aan de periode waarin de lichamelijke of psychische beperking aanwezig is.

De onderbewindstelling kan alleen beëindigd worden door:

 • Het indienen van een verzoekschrift tot opheffing onderbewindstelling bij de rechtbank, sector kanton
 • Een uitspraak tot "onder curatele"
 • Overlijden van de onder bewind gestelde

Verzoek tot onderbewindstelling aan de rechtbank

Wanneer het van belang is in uw situatie en mogelijk noodzakelijk dan zal TeBaGo met u samen het verzoek om tot bewindstelling indienen bij de het Kantongerecht. Aan de afhandeling van dit verzoek zitten kosten verbonden die door u dienen te worden voldaan.

Wat zijn de taken van een Bewindvoerder?

Wanneer TeBaGo als (uw) bewindvoerder wordt benoemd door de rechtbank heeft zij de verplichting een aantal taken uit te voeren waaronder:

 • Het zorgdragen voor verkrijgen/stabiliseren van inkomen/uitkering
 • Het aanvragen van huur-, zorgtoeslag
 • Het aanvragen/wijzigen van allerlei heffingskortingen bij de Belastingdienst
 • Zorgdragen voor de betaling van de vaste lasten en eventuele andere bijkomende te betalen lasten

Het zorgdragen voor contacten met evt schuldeisers bij overzichtelijke/af te lossen schulden (TeBaGo maakt hiervan inschatting)

 • Het overdagen en contact onderhouden met Schuldhulpverlening wanneer onoverzichtelijke/moeilijk af te lossen schulden aanwezig zijn. (TeBaGo maakt hiervan inschatting)
 • Zorgdragen voor alle inkomende en uitgaande post betreffende de zaken die behartigd worden
 • Het voeren van de administratie
 • Minimaal maandelijks overleg met de onderbewindgestelde ( indien mogelijk) waarbij een overzicht wordt getoond van de ondernomen activiteiten.

Alle gegevens worden discreet behandeld en in een dossier opgeslagen.

TeBaGo dient jaarlijks verantwoording af te leggen bij rechtbank.

Wat doet TeBaGo nog meer?

TeBaGo ziet het als een vanzelfsprekendheid om degene die onder Budgetbegeleiding valt of "onder bewind is gesteld" te begeleiden in zijn proces.

Met name wordt de vraag gesteld: Is het voor deze persoon mogelijk om uiteindelijk weer zelfstandig zijn financiële zaken te behartigen?
Zo ja, wat is er voor nodig om dit (weer) te kunnen? Hoe bent u in deze situatie terecht gekomen? Indien mogelijk zal TeBaGo dit samen met u bespreken.

Mocht er sprake zijn van overige noodzakelijke professionele begeleiding dan zal TeBaGo u zo goed mogelijk door verwijzen naar de juiste instantie

Wat zijn de kosten van Budgetbeheer en Bewindvoering?

De hoogte van de tarieven voor Bewindvoering en Budgetbeheer wordt jaarlijks vastgesteld door het LOVCK.

TeBaGo is aangesloten bij de Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (BPBI) en mag derhalve deze tarieven hanteren.

Niet iedereen is in staat deze bedragen te betalen. Voor mensen met een inkomen op minimum niveau kan bijzondere bijstand worden aangevraagd waardoor deze kosten (deels) worden vergoed. Zo ook voor de kosten verbonden aan het verzoek tot onderbewindstelling.